REGULAMIN SKLEPU

1. DEFINICJE

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1.1Sprzedawca– Fizjoterapia Monika Szumilas, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP – 7372083724
  1.2 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;
  1.3 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem inspa.com.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
  1.4 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  1.5 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
  1.6 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  1.7 Operator płatności – centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są płatności związane z Kupnem Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.8 Regulamin – niniejszy Regulamin,

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1 Sprzedawca prowadzi za pomocą Sklepu Internetowego, działalność handlową poprzez sprzedaż wysyłkową.
2.2 Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
a. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
b. Firefox w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
c. Google Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
d. Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
e. Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
2.3 W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).
2.4 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: inspa.com.pl w tym zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

 

3. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

 

3.1 Klient ma możliwość rejestracji w ramach Sklepu Internetowego. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
3.2 W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest podać pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Klient powinien niezwłocznie je zaktualizować.
3.3 Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazany zostaje Klientowi dostęp do Konta.
3.4 Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta.
3.5 Użytkownik zarządza funkcjami udostępnionymi mu w ramach Konta, które zapewnia w szczególności dostęp do aktualnej informacji o zakupionych Towarach.
3.1 Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Sprzedawcy.
3.2 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.3 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. ZAWARCIE UMOWY

4.1 Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają wszelkie składniki ceny z wyjątkiem kosztów przesyłki, o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu.
4.2 Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.
4.3 Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym w następujący sposób:
a. za pomocą strony internetowej, poprzez wybranie Towaru, dodanie go do koszyka a następnie złożenie zamówienia podając równocześnie wymagane dane osobowe oraz formę transportu i płatności. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
b. poprzez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres: inspa@inspa.com.pl
4.4 Sprzedawca po złożeniu zamówienia wyśle, na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi wymaganymi przez prawo informacjami.

 

5. WYKONANIE UMOWY

 

5.1 Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:
a. przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.
b. poprzez system zewnętrznego operatora płatności wskazany w Sklepie Internetowym.
c. zapłatą przy odbiorze. Przy tym rodzaju zapłaty Klient płaci za zamówiony towar bezpośrednio do rąk operatora pocztowego (firmy kurierskiej) w chwili odbioru przesyłki, lub bezpośrednio przy odbiorze w siedzibie firmy.
5.2 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta towar za pomocą operatora pocztowego. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 30 dni.
5.3 O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 4.4. niniejszego Regulaminu.
5.4 Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

 

6. PROCEDURY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

6.1 Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia jego wydania lub gdy usługa jest świadczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób wadliwy.
6.2 Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Fizjoterapia Monika Szumilas ul. Turniejowa 39, 30-656 Kraków podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady. Klient na wyżej wymieniony adres dostarcza również reklamowany Towar.
6.3 Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1 Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2 W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Klient powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: Fizjoterapia Monika Szumilas ul. Turniejowa 39, 30-656 Kraków

 

7.3 Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7.6 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.7 Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: Fizjoterapia Monika Szumilas ul. Turniejowa 39, 30-656 Kraków niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7.8 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.9 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

8.1 Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
8.2 Sprzedawca daje gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
8.3 Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia.

 

9. WYSYŁKA

9.1 Koszt przesyłki standardowej 13,00 złotych.

9.2 Darmowa dostawa obowiązuje dla zamówień powyżej 250,00 złotych 

9.3 Czas dostawy 1-3 dni(przesyłka powinna zostać doręczona do końca następnego dnia roboczego)

9.4 Wysyłkę realizujemy za pośrednictwem przewoźnika UPS.

9.5 Odbiór osobisty w siedzibie firmy Fizjoterapia Monika Szumilas ul. Turniejowa 39, 30-656 Kraków

9.6 Maksymalna waga przesyłki 30kg.

9.7 Maksymalne wymiary przesyłki standardowej(długość x szerokość x wysokość) 120 x 80 x 80 cm

9.8 Jeżeli przesyłka nie zostanie dostarczona, należy niezwłocznie skontaktować się z UPS Help Center +48 22 489 77 podając numer listu przewozowego oraz informację o opakowaniu przesyłki 

9.9 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki należy niezwłocznie w obecności Kuriera firmy UPS spisać pismo reklamacyjne wraz z opisem zdarzenia, opisem ewentualnych uszkodzeń lub odmówić przyjęcia paczki. Kopie dokumentu reklamacyjnego prosimy przesłać na adres inspa@inspa.com.pl

 

 

 1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

10.1 Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie inspa.com.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
10.2 Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu co najmniej na 7 dni przed datą wejścia w życie tych zmian. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.
10.3 W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z poen. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 t.j. z późn. zm.);.
10.4 Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)
10.5 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
10.6 Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–    Adresat: Fizjoterapia Monika Szumilas ul. Turniejowa 39, 30-656 Kraków              

 

–    Ja ……………………..……… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………..……
–    Data zawarcia umowy ……………………. Data odbioru towaru …………….….…………
–    Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………….
–    Adres konsumenta ……………………………………………………………………………..
–    Podpis konsumenta …………………………………………………..………………………..
–    Data ………………………….………………………………………………………………….